pista1

 

Cantos

Manˉ kuáˉ janˍ tsouˉ tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ jauꞌ kionhꞌꞌ jnanꞌ

I

Manˉ kuáˉ janˉ tsouˉ tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ kionhꞌꞌ jnanꞌ

Manˉtáꞌ nióunˉs jnanꞌ. Manˉtáꞌ nióunˉs jnanꞌ

Manˉ kuáˉ janˉ tsouˉ tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ jauꞌ kionhꞌꞌ jnanꞌ

tsøˉ éinˉpa jmaønˉ Jesús.

Éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ, éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ,

Éꞌ manˉ nióunˉ tsøˉ, éꞌ manˉ aøˉs jnanꞌ.

Éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ, éꞌmánˉ nióunˉ tsøˉ, 

Tsøˉéinˉpa jmaønˉ Jesús

II

Manˉ kuáˉ janˉ tsouˉ tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ jauꞌ kionhꞌꞌ nunˉ.

manˉtáꞌ nioúnˉs nunˉ. Manˉtáꞌ nioúnˉs nunˉ.

Manˉ kuáˉ janˉ tsoú tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ jauꞌ kionhꞌꞌ nunˉ.

Tsøˉéinˉpa jmaønˉ Jesús.

Éꞌ mánˉ nioúnˉ tsøˉ nunˉ; éꞌ mánˉ nioúnˉ tsøˉ nunˉ.

É mánˉ nioúnˉ tsø, éꞌ mánˉ aøˉ tsøˉ nunˉ.

Éꞌ mánˉ nioúnˉ tsøˉ nunˉ; é ꞌ mánˉ nioúnˉ tsøˉ nunˉ.

Tsøˉéinˉpa jmaønˉ Jesús.

 

III

Manˉ kuáˉ janˉ tsouˉ tsøˉlønˉ tsøˉtíˉ

jauꞌ kionhꞌꞌ jnanhꞌ.

Manˉ táꞌnióunˉs jnanhꞌ. Manˉtáꞌ nióunˉs jnanhꞌ

Manˉ kuáˉ janˉ tsouˉ tsøˉlǿnˉ tsøˉtíˉ jauꞌ kionhꞌꞌ jnanhˍ

tsøˉéinˉpa jmaønˉ Jesús

Éꞌ mánˉnióunˉs jnanhꞌ, éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ jnanhꞌ.

Éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ; éꞌ mánˉ aøˉ tsøˉ jnanhꞌ.

Éꞌ mánˉ nióunˉ jnanhꞌ; éꞌ mánˉ nióunˉ tsøˉ jnanhꞌ.

Tsøˉéinˉpa jmaønˉ Jesús.

 

 

 

Thumbnail image
Share