pista 7

 

Cantos

JanˉDios líˉjmónꞌꞌzǿnˍtsouˉ

 

Janˉ Dios líˉjmónꞌꞌ zǿnˍ tsouˉ.

Líˉ zønˋ tsøˉ ainꞌꞌ ohˍ nunˉ.

Jonˉpa juánhˉ  jnanꞌ liáˉnenˉ.

Guiaꞌꞌ mamˉ káˉzønˋ tsøˉ ainꞌꞌ tsǿnꞌꞌønꞌꞌ

Manˉ táꞌguionˉ tsǿnꞌꞌ jnanꞌ lǿˉ.

Íˉngǿnˉ jnanꞌ kionhꞌꞌ Jesús.

Lǿnˉ jnanꞌ janˉ tsouˉ mønˋ nénꞌꞌ.

Manˉ áˉzønˍ jnanꞌ

 

Manˉtáꞌ nóunˍ jnanꞌ nunˉ. X 2

Thumbnail image
Share