pista 9

 

Cantos

  1. Manˉ kuáˉ Janˉ Tsouˉ Tsøˉlønˉ Tsøˉtíˉ Jauꞌ Kionhꞌꞌ Jnanꞌ
  2. Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ tsouˉ panꞌꞌliáˉkóngˉonꞌꞌ Dios
  3. Jesús chiꞌꞌtéˉ guiáhˉ nunˉ
  4. Manˉtáꞌ guionˉ tsǿnꞌꞌ jnanꞌ lǿnˉ jnanꞌ tsouˉ johꞌ̱ꞌ Cristo
  5. Minˉ chí ɇnꞌꞌ jmónˍNunˉ Áihˍ iꞌꞌkonˍ jnanꞌ
  6. Nonˋ jnanꞌ jounꞌ nunˉ íˉla
  7. Janˉ Dios Líˉjmónꞌꞌ zǿnˍ tsouˉ
  8. Nínˉjóhˉ kuuˉpa lǿˉ ninꞌꞌtaꞌꞌ iꞌꞌlǿˉ guiohꞌ Dios
  9. janˉ tanˉpa Cristo líˉliouˋ guiohꞌ tsouˉ
  10. Efesio 2:8-9

 

Janˉ tanꞌꞌpa Cristo líˉlióuˋ guiohꞌ tsouˉ

 

I

janˉ tanˉpa Cristo líˉliouˋ guiohꞌ tsouˉ

juøˍguiohꞌtsóˍ liˉliouˋ tsøˉ nunˉ.

Taˉzianˋ iꞌꞌjanˉ tsouˉ tsøˉáˉkuénꞌꞌ Dios liouˋ jnanhꞌ

janˉ tanꞌꞌpa Cristo, janˉ tanꞌꞌpa áiˉ.

II

Janꞌ̱ꞌ liáˉnenˉ káˉjuáhˉ Peꞌꞌ, káˉjmónˉs tsoˍ.

Janˉ tanꞌꞌ Jesús líˉliouˋ guiohꞌ tsouˉ.

Liáˉnenˉ káˉzáihˉ Lúꞌ tsøˉguioˍ nínˉngüinꞌ éinˉ

janˉ tanꞌꞌpa Cristo líˉliouˋ guiáhꞌ nunˉ.

Thumbnail image
Share