pista 5

 

Cantos

Minˉchíˉ ɇnꞌꞌ jmónˍNunˉ Áihˍ iꞌꞌkonˍ jnanꞌ

 

Minˉchíˉ Ɇnꞌꞌ jmónˍ nunˉ áihˍ guáhꞌ iꞌꞌkonˍ jnanꞌ.

Iꞌꞌkonˍ Cristo manꞌꞌjnianꞌ jnanꞌ íˉlǿˉ reˉ.

Minꞌꞌchíˉ Ɇnꞌꞌ jmónˍ áihˍ guiáhꞌ iꞌꞌkonˍ jnanꞌ.

jmónˍ nunˉ liáhˉ líˉlenhꞌ jnanꞌ tsouˉ jauꞌ guiáh nunˉ.

Juanhꞌ jnanꞌ chíꞌꞌ; juanhꞌ jnanꞌ chíꞌꞌ

Juanhꞌ jnanꞌ ch.iꞌꞌ guiáhꞌ nunˉ, tsøˉlǿnˉ jounˍ jnanꞌ.

Juanhꞌ jnanꞌ chíꞌꞌ; juanhꞌ jnanꞌ chíꞌꞌ.

Juanhꞌ jnanꞌ chíꞌꞌ guiáhꞌ nunˉ, jounˍ jnanꞌ

Thumbnail image
Share