Liáhˉ káˉnióꞌꞌ iꞌꞌjouꞌ

Iꞌꞌlaꞌ raˉcháꞌꞌ liáhˉ káˉjáꞌ ꞌjunˉ guiohꞌ tsøˉ manꞌꞌjahꞌ

Manˉguióˍnénꞌꞌ kúˉkinhꞌ mønꞌꞌnionˍ kounˉ iꞌꞌjouꞌ tǿˍkiánˉ,iꞌꞌjouꞌ jonˉ mønꞌꞌ jmaønˉ Iꞌꞌjouꞌ tsaˉdóꞌꞌ. Iꞌꞌjouꞌ jonˉ jonˉmønꞌꞌtionhꞌꞌ juønˋ taˉtiánˉ tsouˉ, Niꞌꞌíˉlióunˉ neinˉꞌꞌ íˉtaˉ reˉ lǿˉ iꞌꞌjouꞌ jonˉ nénˍ, jonˉ juønˋ tsouˉ káˉgüenhˍ íˉkáˉnounhˍs tǿˍsiáhˉ iꞌꞌtiánhˉ, kiónhˍ íˉnenˉ káˍjónˉ tsouˉ, kúˉnionˍ tsøˉ káˉgüenhˍ iꞌꞌjouꞌ jonˉ nénˍ, jonˉ káˉchoˋsiꞌꞌnionˍ kounˉ güéꞌꞌ chíꞌꞌ, iꞌꞌjonˉ káˉtiáhˉs, iꞌꞌkáˉtiánhˉsjonˉ manˉtáꞌ tionhꞌꞌ jauˉ, ninꞌꞌ íˉnenˉ jonˉ káˉjmónˉs kianˍ íˉjmaønˉ iꞌꞌjonꞌ IꞌꞌNAUNꞌ TIONHꞌꞌ JAUˉ el rancho La Paloma. Jonˉ nénˍ, jánhˍ taˉgüéˉ káˉtiánhˉs iꞌꞌjonꞌ tionhꞌꞌ, siáhˉ liaˉ káˉnounhˍs tǿˍsiáhˉ tiánhˉ nionˍ. Jonˉ káˉchoˋs kounˉ güéꞌꞌ iꞌꞌ jmaønˉ Iꞌꞌnionˍ jmaønˉ ñinˉ iꞌꞌaiˍ ngüinꞌ kiúhˉ tsouˉ, kóhˍ jonˉ káˉgüenhˍpa tsøˉ iꞌꞌjonꞌ nionꞌ̱ꞌ tionhꞌꞌ guiaꞌꞌ ninꞌꞌ íˉkáꞌꞌ nainꞌˉ guiohꞌlǿnˉ Nahuac, kionhˍ íˉnenˉ jonˉ káˉlǿꞌꞌ liaꞌꞌchónhˍ tsouˉ ñanˉ káˍsóunhˉs, kounˉ nionˍ káˍtonhꞌꞌ iꞌꞌjmaønˉ Mánhˉ Aunˍ iꞌꞌjonꞌ téhˉs iꞌꞌjouꞌ Guiuꞌ tiuꞌꞌ laˉ, juøˍ jauꞌ ngüinhꞌ téhˉs Iꞌꞌjouꞌ jonˉ San José Chiltepec, iꞌꞌjonˉ káˉtiánhˉs tionhꞌꞌ íˉkáˉjmónˉs iꞌꞌjouꞌ iꞌꞌjonꞌ, Lióunˉ nguinˉpa káˉtiánhˉs iꞌꞌjonꞌ. ngónhˉ liáˉ nionꞌ̱ꞌ juønˋ tsouˉ káˉgüenhˍ iꞌꞌjouꞌ jonˉ tionhꞌꞌ nionꞌ̱ꞌ guiaꞌꞌ ninꞌꞌ íˉkáˉjáꞌꞌ tsouꞌꞌ, minhꞌ tsouˉpa káˉkiónhˉ iꞌꞌjouꞌ MánhˉAunˍ  jonˉ óˉ iꞌꞌjouꞌ Guiuꞌ. Tsøˉ káˉgüenhˍ éinˉnenˍkáˍtonhꞌꞌs káˍtonhꞌꞌs tǿˍ joꞌ tǿˍñínꞌꞌ, jonˉ káˉchoˋs iꞌꞌnionhˍ kounˉ güéꞌꞌ maønˉ iꞌꞌronˋ kounˉ jmaønˉ kuáꞌꞌ, iꞌꞌjonꞌ nionˍ iꞌꞌjouꞌ Jínhˉ tiuꞌꞌlaˉ.. Manˉ tíˉ liáˉ kónhˉ ñánˉ nionˍ lóuˉ ngüinˉ káˉ lǿꞌꞌliáˉ nenˉ. Mønꞌꞌ mnˉtonhꞌꞌs iꞌꞌ nionˍ Iꞌꞌjouꞌjínhˉ tiuꞌꞌ laˉ nénˍ, manˉ táꞌguionˉ tsǿˉs tanꞌꞌ liáˉtionhꞌꞌs iꞌꞌjonꞌ, guiaꞌꞌmanˉ táꞌ ziaˉ íˉkúhˍs tionhꞌꞌ, ronˋ jmaønꞌꞌ kuáꞌꞌ jáinhˍ iꞌꞌtionhꞌꞌs, jmaønˉ kuáꞌꞌ jonˉ tionhꞌꞌ jáhˉ: tionhꞌꞌ tahˍ, tionhꞌꞌ juoꞌ, tionhꞌꞌ ziáhꞌ, tionhꞌꞌ .ñinˉ, ñanˍ tahˍ tsøˉ téhˉs langostino, ñanˍ manhˍ, ñanˉ juønˋjáhˉ siánhˉ nionꞌ̱ꞌ. Kúˉtiáˉpa káˉtiáhˉs iꞌꞌjonꞌ tionhꞌꞌ guiaꞌꞌ jmonˍ guahˍ taꞌꞌ guiohꞌs mønꞌꞌ tøꞌ̱ꞌ líˉ paꞌꞌ jmaønˉ, jiáꞌꞌ jmaønˉ zaøˉ tsaˉ íˉ jmaønˉ niunꞌs tionhꞌꞌ, ñanˉ kounˉ káˉlǿˉ nionꞌ̱ꞌ juønˋ tsøˉ manˉlaihꞌ ñanˉ tsǿꞌmeinhꞌꞌ káˍtsonꞌꞌ nionꞌ̱ꞌ, tsǿꞌ meinhꞌꞌ nénˍ jáinhˍ tsouꞌꞌ máønˉ mønˉtsaiˉ, ñanˉ jáinhˍs tsouꞌꞌ jlehꞌ o máønˉ mǿnˉtanhˍ, ñanˉ lióunˉpa tsouꞌꞌ siáhˉ nionꞌ̱ꞌ, ñanˉ juønˋ tsouˉ káˉtsánꞌꞌ kiónhˍ tsouꞌꞌ nenˉ nionꞌ̱ꞌ. Ninꞌꞌ íˉnenˉjonˉ liaˉkónhˉ kiúˉ ñánˉngüinˉpa káˉtiánhˉs iꞌꞌnionˍ iꞌꞌjouꞌ Jínhˉ tiuꞌꞌlaˉ.

Ninꞌꞌ íˉlioúnˉ taˉtiánˉ íˉtsaˉlíˉ iꞌꞌjouꞌ jonˉ, ninꞌꞌ íˉnenˉ jonˉ,  káˉtiáhˉs jauꞌ tionhꞌꞌ íˉgüénhˍs iꞌꞌjonꞌ, íˉtsáˍniounhˍs iꞌꞌsiáhˉ  íˉtiánhˉs tionhꞌꞌ. Tǿˍ manˉgüenhˍs iꞌꞌjmaønˉ Jínhˉtiuꞌꞌla, jonˉ káˉtiánhˉs kounˉ iꞌꞌjmaønˉ güéꞌꞌ maønˉ nionˍ jáinhˍ jmaønˉ kuáꞌꞌ, janꞌ̱ꞌ téhˉs iꞌꞌjonˉ nionꞌ̱ꞌ, jáinhˍ jmaønˉ kuáꞌꞌ paꞌꞌ , mønꞌꞌ manˉtionhꞌꞌs iꞌꞌjonˉ nénˍ, jonˉ káˍjuehˍ iꞌꞌjouꞌ jonˉ, jonˉ káˉchˋliáˉ iꞌꞌtéhˉs kuanhˍ kuahˍ, liáˉkónhˉiúˉ nguinˉpa káˉniónꞌꞌ iꞌꞌjouꞌ jonˉguiaꞌꞌ siáhˉ liáˉkáˉjáꞌꞌ tsouꞌꞌ jmaøn

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.